การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf