การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน.pdf