แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

O39แผนป้องกันการทุจริต ปี 65 แก้ไขแล้ว.pdf