แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ ปงม. 63.pdf