ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ปี 61.pdf